Privacybeleid

Open Line Website Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Het belang van privacybescherming

Goed dat u de Privacy Policy van Open Line leest. Dat betekent dat u privacy net zo belangrijk vindt als Open Line. Wij hebben met aandacht deze privacy verklaring voor u opgesteld en daarbij hebben we rekening gehouden met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de bescherming van persoonsgegevens stelt. Open Line vindt het van belang dat voor u duidelijk is wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt, ongeacht de reden waarom u de website van Open Line bezoekt, bijvoorbeeld als geïnteresseerde (potentiële) klant of als sollicitant.

Wie zijn wij?

Open Line bestaat uit een groep van vennootschappen die werkzaam zijn als dienstverlener op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Tot deze groep van vennootschappen behoren Open Line B.V (KvK-nr .14069815), Open Line Managed Services B.V. (KvK-nr. 14016243), Open Line Consultancy B.V. (KvK-nr. 14069818) , Powered by Open Line B.V. (KvK-nr.14084419)  en Open Line Capelle B.V. (KvK-nr.68622546).

Alle vennootschappen van het concern van Open Line zijn statutair gevestigd aan de Amerikalaan 90 te Maastricht-Airport.  U kunt ons bereiken op +31 88 500 67 00 of per e-mail: info@openline.nl.

Deze Privacy Policy is van toepassing voor al deze tot het concern van Open Line behorende vennootschappen.

Open Line Privacy Policy: strekking?

Deze Privacy Policy is opgesteld voor de bescherming van uw persoonsgegevens als u deze website van Open Line bezoekt of daarop invult.

U kunt onderdelen van de website van Open Line met anderen delen via social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+.

Open Line als ICT-dienstverlener

Open Line is als ICT-dienstverlener onder de AVG onderworpen aan veel regels ter bescherming van persoonsgegevens. Die regels worden in deze Privacy Policy niet beschreven, maar uiteraard kunt u met ons contact opnemen en dan zullen wij u daarover uitgebreid informeren. Open Line is niet zelden werkzaam als zogeheten verwerker in de zin van de AVG en dus vormt de implementatie van die regels een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Open Line. Opdrachtgevers en betrokken natuurlijke personen moeten immers een zeer hoog vertrouwen in Open Line kunnen hebben. De opdrachtgevers van Open Line dienen zelf steeds in overeenstemming met de AVG te handelen en dus stellen zij hoge eisen aan Open Line als ICT-dienstverlener.

Open Line heeft als verwerker van persoonsgegevens onder meer verwerkerscontracten die aan de AVG voldoen, een zogeheten verwerkingenregister, passende contractuele regels, hoogwaardige technische en organisatorische security die aan de stand van de techniek voldoet en gereputeerde third-party compliance verklaringen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Open Line verzamelt, gebruikt en verwerkt anderszins persoonsgegevens over u wanneer u deze website bezoekt en/of contactformulieren invult.

Hieronder een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens bedrijf/werkgever
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • IP-adres en locatie,  type browser, besturingssysteem of doorverwijzende website.
 • Interessegebieden
 • Gegevens betreffende het downloaden van documenten, white papers e.d.
 • Andere persoonsgegevens: alleen wanneer u die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.

Geen bijzondere persoonsgegevens via Open Line website

Open Line verzamelt door middel van de communicatie via haar website en contactformulieren geen bijzondere persoonsgegevens van u,  zoals gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of uw lidmaatschap van een vakbond blijkt. Evenmin verwerkt Open Line via haar website uw genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op uw unieke identificatie, of gegevens over uw gezondheid of  uw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Waarom we gegevens nodig hebben?

Open Line verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u deel te kunnen laten nemen aan een event van Open Line en/of van een business partner van Open Line
 • Om u  te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u  te informeren over wijzigingen binnen het bedrijf van Open Line
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om analyses uit te voeren op het gebruik van de website om inzicht te krijgen in de werking ervan
 • Om eigen marketing- en/of research-activiteiten uit te voeren
 • Om uw vragen te beantwoorden of om u uit te nodigen voor een gesprek
 • Om fraude te onderzoeken of te voorkomen.

Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van uw gegevens?

Een van de principes van de AVG is dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen mag gebeuren als daar een geldige grondslag voor is.

De gegevens die Open Line verzamelt en gebruikt in het kader van communicatie via de website hanteert Open Line een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u als betrokken persoon.

U kunt hierbij denken aan een inschrijving voor een event van Open Line.

 • Op basis van uw toestemming.

Ingeval persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt, dan heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken,

 • Op basis van een gerechtvaardigd belang. In sommige gevallen meent Open Line dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om uw persoonsgegevens (op een bepaalde manier) te gebruiken en waarbij Open Line tevens van mening is dat er voldoende waarborgen zijn getroffen die voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Desgewenst is Open Line graag bereid u nader te informeren op basis van welke grondslag in uw concrete situatie uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Jonger dan 16 jaar?

Open Line heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Open Line kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is.

Open Line raadt de wettelijk vertegenwoordigers van jongeren onder de 16 jaar aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de door de AVG vereiste toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat Open Line zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een jongere onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via fg@openline.nl,dan zal Open Line deze informatie verwijderen.

Beveiliging

Open Line neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en andere ongelukken tegen te gaan. In dat kader voert Open Line een actief beleid om zorgvuldig met eventuele datalekken om te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van een datalek of misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@openline.nl

Welke rechten heeft u als betrokken burger?

De AVG noemt u betrokkene wanneer persoonsgegevens over u verwerkt worden. Gaat het daarbij om persoonsgegevens die via deze website en/of een contactformulier worden verwerkt, dan kunt u contact met Open Line opnemen om de rechten die u als betrokkene hebt uit te oefenen. De AVG geeft  u onder meer een recht op inzage, rectificatie, verwijdering en  beperking van het gebruik door Open Line van uw persoonsgegevens.  In sommige gevallen hebt u ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (dataportabiliteit).

Als Open Line uw toestemming heeft gevraagd om persoonsgegevens van u te gebruiken dan kan u deze toestemming intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

U hebt een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of het anderszins uitoefenen van uw rechten sturen naar: fg@openline.nl.Om er zeker van te zijn dat het desbetreffende verzoek ook daadwerkelijke door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, zulks ter bescherming van uw privacy.

Open Line zal binnen de door de AVG genoemde termijnen op uw verzoek reageren.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Open Line zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  De bewaartermijnen verschillen per categorie van persoonsgegevens en die zijn gespecificeerd in het verwerkingenregister dat Open Line van haar verwerkingen heeft vastgelegd.  Desgewenst zijn wij graag bereid u nader te informeren over deze bewaartermijnen.

Delen met anderen?

Open Line deelt  uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer  dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, op basis van uw toestemming, wegens een gerechtvaardigd belang van Open Line of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een rechterlijke last of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie,

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze verwerkersovereenkomst waarborgt dat de verwerking aan de eisen van de AVG voldoet. Open Line blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De hiervoor genoemde bedrijven zijn gevestigd in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER, d.w.z. alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Is er in voorkomend geval sprake van internationale doorgifte van persoonsgegevens, buiten de EER, dan zal Open Line er tevoren voor zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om te waarborgen dat de voorschriften op het gebied van de internationale doorgifte van persoonsgegevens worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld de binnen de EU vastgelegde standaard contractbepalingen.

Cookies

Open Line  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy omdat ze uw gegevens alleen geanonimiseerd verwerken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (zie ook onze Cookie Policy).

Ook gebruikt Open Line cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op haar website mogelijk te maken. Als u bepaalde cookies en scripts wilt uitschakelen, kunt u uw instellingen in uw browser wijzigen.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Om te waarborgen dat Open Line de spelregels van de AVG netjes naleeft, heeft Open Line een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze houdt toezicht op de vennootschappen van Open Line.  U kunt de FG van Open Line te allen tijde met vragen of klachten benaderen via het specifiek daarvoor opgestelde email-adres:fg@openline.nl.

De FG van Open Line is gehouden de taken en functies die in de AVG zijn opgesomd onafhankelijk uitvoeren.

Wijzigingen van deze Privacy Policy

Privacy & wetgeving zijn voortdurend in ontwikkeling. Als Open Line in de toekomst een grote wijziging aanbrengt in deze Privacy Policy die van belangrijke invloed is op uw rechten of op de toestemming die u ons heeft gegeven, dan zal Open Line proberen – binnen de grenzen van het redelijkerwijs mogelijke – u hierover te informeren.

 

Open Line  – V23-05-2018

%d bloggers liken dit: